Powrót na stronę indeksową     

 

 

 

MC900433921[1]        

 

Tablica synchroniczna / Synchronic table

 

zestawienie niektórych faktów historycznych i zdarzeń z przeszłości rodu Forowiczów

 

 

 

wiek (Century)

 

wydarzenia na Zachodzie Europy i w Ameryce

(West European and American events)

 

wydarzenia na terytoriach Słowian Zachodnich i Słowian Wschodnich

 

(East European events)

 

 

hipotezy i fakty

dotyczące rodu

Forowiczów

(Hypothesises and Facts relating family Forowicz)

 

przed narodzeniem Chrystusa

II i I

nasilenie migracji różnych plemion po kontynencie euroazjatyckim

rozprzestrzenianie się plemion germańskich znad Łaby m. in. na tereny Karpat Środkowych i Południowych

 

 

po narodzeniu Chrystusa

III

 

najazd Celtów na tereny Słowian

 

V

okres wędrówek ludów

 

 

VII

 

wejście Słowian do Dacji (w tym na Nizinę Wołoską)

 

IX

 

powstanie Rusi Kijowskiej

 

Wyjście

Białych Chorwatów

z siedliska u źródeł Sanu, Stryja i Dniestru

X

 

utworzenie państwa polskiego

981 Ruś Kijowska zajmuje Grody Czerwieńskie

XI

1054 rozdział kościoła na katolicyzm obrządku wschodniego (prawosławie)  i zachodniego (rzymskokatolicyzm)

1018 Grody Czerwieńskie zdobywa król polski Bolesław Chrobry, w 1031 zostają ponownie włączone do Rusi, 1069-77 wyprawa kijowska Bolesława Śmiałego

 

XII

Wyprawy Krzyżowe

 

 

XIII

 

1241 najazd Tatarów na Polskę

 

 

 

 

XIV

1345 czarna ospa dziesiątkuje ludność w Polsce i Europie Zachodnej

seria napaści litewskich na Lwów i inne miasta Rusi, początek ekspansji polskiej, 1349-1352 – interwencja ochronna i przyłączenie Rusi Halickiej do Polski

 

 

1354 najazd Turecki na Europę

 

 

 

1370 śmierć króla Kazimierza III Wielkiego, twórcy osadnictwa na prawie wołoskim oraz pomnożenia ludności Rusi Czerwonej i terenów sąsiednich.

 

 

W Bolechowie istnieje dobrze umocniony gród warowny.

Hipotetyczny okres

rozpoczęcia wędrówki

Forowiczów

z obecnej Rumunii albo Chorwacji

przez Karpaty ku źródłom Sanu, Dniestru i Stryja

XV

 

1492 odkrycie Ameryki

 

 

 

XVI

 

 

 

1543 Kopernik publikuje dzieło "O obrotach sfer niebieskich"

 

 

1572-1578 wzniesienie Wieży Korniakta przy Cerkwi Wołoskiej we Lwowie

1569 Unia Lubelska

pomiędzy Polską a Litwą

zawarta w Horodle

Nasilenie polityki I Rzeczpospolitej Polskiej sprowadzania osadników wołoskich na ziemie królewskie m.in. na prawie wołoskim; przybysze nabierają znaczenia społecznego

 

 

XVII

 

1648 - powstanie ludu ukraińskeigo pod wodzą B.Chmielnickiego, Chmielnicki w towarzystwie generała rosyjskiego oblega Lwów żądając okupu i wydania Żydów

 

 

1654 wojna polsko-moskiewska o Ukrainę. W Perejasławiu: Ukraina Środkowa i Wschodnia - do Rosji, Ukraina Zachodnia z Lwowem trwają przy Królestwie Polskim

 

1683 zwycięstwo Jana III Sobieskiego nad Turkami; Wiktoria Wiedeńska

1699 wycofanie się Turków z Bałkanów

szacowane przybycie kilku rodów a w tym "Foro"

do krainy u źródeł

Sanu i Dniestru

 

 

 

XVIII

 

1768-74 wojna Turcji z Rosją

 

 

 

1772 zajęcie południowo-wschodniej części Polski przez cesarstwo Austro-Węgierskie

nad Lwowem zawisa flaga austriacka, wprowadzony zostaje inny podział administracyjny a w tym nowe pojęcia jak: Galicja i Lodomeria

1776 proklamowanie niepodległości Stanów Zjednoczonych A.P.

 

niewątpliwa obecność Forowiczów w Bolechowie

 

1791 uchwalenie przez polski Sejm postępowej Konstytucji 3 Maja

 

 

XIX

1825 uruchomienie pierwszej kolei żelaznej w Anglii

 

1801 Moskwa przyłącza

Gruzję do Rosji

1806 Napoleon oblega Moskwę

Jest Benedykt Forowicz i zapewne jego rodzeństwo,

Forowiczowie żyją w Bolechowie, Tłumaczu i kilku innych nieodległych od siebie miastach Galicji

 

1864 uwłaszczenie chłopów Królestwa Polskiego

Są Jan i Michał, synowie Benedykta Forowiczowie

 

 

Jeden z Forowiczów, Mikołaj Forović ur.1838 odnotowany zostaje jako załużony dla Serbii i Voivodiny.

 

przełom XIX

 i XX

 

 

ostatnie lata porządku porozbiorowego i władzy Austrowęgier nad Galicją

W 1901 odnotowane zostaje przybycie do USA jednego z Forowiczów.

 

Julian Forowicz na krótko przed upadkiem Cesarstwa Austrowęgierskiego przenosi się do Bośni.

W Galicji żyją m.in:

Jan i Józef - synowie Michała Forowicza

oraz Jan s.Jana Forowicza.

 

 

 

 

 

XX

 

 

 

1914 rok, I wojna światowa

 

1918 odrodzenie państwa polskiego;

1919 rok II Rzeczpospolita tworzy m.in. województwo lwowskie i stanisławowskie

 

1.IX.1939 początek II wojny światowej

najazd niemiecki na Polskę z kierunków zachodniego i północnego, 17 września 1939 Moskwa zadaje armii polskiej "nóż w plecy" wkraczając w granice Polski od wschodu. Agresorzy wytyczają sobie granicę niemiecko-rosyjską na Sanie powołując się na pakt Mołotowa z Ribbentropem sprzed wybuchu II wojny Światowej.

 

Połowa września 1939, oficer WP Bohdan Forowicz „Czarny” bierze nad rzeką Bzurą udział w walkach z agresorem niemieckim

 

wrzesień 1939 – czerwiec 1943

 

okupacja sowiecka Lwowa (22 września 1939 do 1 czerwca 1941) i ziem na wschód od  Sanu

marzec 1940 akcja moskiewska przymusowego nadawania ruskich paszportów wszystkim mieszkańcom Lwowa, obywatelom podbitej II Rzeczypospolitej m.in. Janinie Forowicz

1941 atak hitlerowskiego Wehrmachtu na sowiety

29 czerwca 1941 – 18 lipca 1944 okupacja niemiecka Lwowa

 

 

 

 

 

 

Kapitulacja Niemiec hitlerowskich

 

 

od 28 lipca 1944 ponowna okupacja sowiecka Lwowa

 

maj 1945 akcje NKWD i UPA brutalnego wypierania Polaków z Galicji Wschodniej;

 

na przełomie 1945/46 oficjalnie zakomunikowana przez Moskwę  tzw. „depatriacja” – wypędzenie Polaków ze Lwowa

 

1944 zapoczątkowuje ustanowioną przez Rosję stalinowską władzę państwa o nazwie Polska Rzeczpospolita Ludowa

 

1981 – przewrót wojskowy w Polsce zwany wprowadzeniem stanu wojennego

 

 

W 1989 roku powstaje III Rzeczpospolita

 

 

 

Gwałtowne zmiany miejsc zamieszkania różnych rodzin Forowiczów z linii Benedykt - synowie Jan i Michał.

 

 

 

 

 

 

 

Emigracja jednej z rodzin Forowiczów

 

 

XXI

 

Rzeczpospolita jest państwem członkowskim

Paktu Atlantyckiego i Unii Europejskiej

 

 

 

 

Na Ukrainie dochodzi w 2014 roku do ustanowienia nowej władzy

 

Na początku XXI wieku Forowiczowie żyją w Kanadzie, USA, w Polsce, na Ukrainie, we Włoszech i Szwajcarii.

 

     Powrót na stronę indeksową