image001Pole tekstowe: Jan Włodzimierz
s.Bohdana
ur. w 1939 r
we Lwowie

Forowiczowie - genealogia

Jan Forowicz
witam,
welcome,
butam

 Forowicz’s - genealogic tree

Dotyczy nazwiska spotykanego w różnej pisowni:     

Refers names met in different spelling:

 

Forowicz, Forowitz, Фopobuч, Forowich,

Forowycz, Furowicz, Forowych

 

 

 

animfurczek

furczek jako członek rodziny - humming bird as family member

 

 

Jest to przyczynek do opowieści o wiecznych wędrownikach. Setki lat temu potomkowie rodów wywodzących się być może gdzieś spod Hamburga przeszli wzdłuż Karpat nad Dunaj albo nawet do dzisiejszej Chorwacji. Około XIV wieku znowu ruszyli w drogę. Skierowali się tym razem w odwrotnym kierunku, na północ, wzdłuż Karpat na pogranicze Polski, Słowacji , Rusi, Rumunii i Węgier. Skorzystali z zaproszenia królów polskich. Później, w XX wieku Forowiczowie trafili do Jugosławii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Ustalony obecny zasięg terytorialny rozproszenia rodziny: od Ukrainy przez Polskę do Włoch, Szwajcarii, USA i Kanady.

This is contribution to eternal tales about peregrinators. Progeny of tribes descending maybe from Hamburg along Carpathia to Danube or prevous Croatia terytory. About XIV age passed back way along Carpathia montains on borderland of Poland, Slovakia, Rusia, Rumania and Hungaria. Profited accepting hospitality of kings of Poland. Later, in XX century Forowicz's hit to Yugoslavia, United States of America. Now we live in Poland, on Ukraine, in Switzerland, Canada, Italy. Behind tens of years perhaps this all can be explained thanks genetic researches progress . But today let us record that, what speaks family - remittance. Range territorial of dispersing families now: from Ukraine, Poland. Italia, Switzerland, USA to Canada

Gdzie - winietka.jpg


 

BD21533_

informacje o rodzinie (about Family)

BD21533_

gdzie to jest - geografia i ciekawostki   historyczne,   (where is itgeographical and historic interesting details)

 

BD21533_

tablica synchroniczna (Sychronic Table)

BD21533_

 

Forowicz i (and) Szurgot

 

BD21533_

wspomnienia ucznia z Mielca 1947-53 (Mielec 1947-1953 school memories)

 

 

BD21533_

 

matura w Rzeszowie  (secondary school certifikate in Rzeszow)

 

BD21533_

 
lata studenckie w Politechnice Krakowskiej  (student years at the Krakow University of Technology)

 

 

BD21533_

 

Tygodnik StudenckiPolitechnik” (University of Technology students weekly)

 

 

BD21533_

 
redaktor naczelny w prasie Naczelnej Organizacji Technicznej  

(editor in chief in the technical press)

 

BD21533_

 
w dzienniku „Rzeczpospolita” (in the "Rzeczpospolita" daily)

 

BD21533_

Polska Zbrojna (Poland Armed newspa per)   in preparation

 

BD21533_

 
redaktor naczelny dyrektor w Polskiej Agencji Informacyjnej (editor-in-chief at the Polish Information Agency)

 

BD21533_

traumatyczne skojarzenia Czerteża i Lubeki (traumaticassociacion small polish willage Czertez and german town Luebec)

BD21533_

redaktor strony www Jan Forowicz, kim jest (Who is the Editor of website Jan Forowicz)

 

BD21533_

wspomnienie interesujących postaci (Mentions about interesting people)

BD21533_

źródła (Sources)

 

 

 

 

Próbujemy narysować drzewo genealogiczne Forowiczów. Udało się ustalić tylko 76 osób o nazwisku Forowicz

Niestety, w tym zestawieniu brak bliższych danych na temat Furowiczów i innych nazwisk blisko brzmiących (o innej pisowni)

We try to draw Forowicz geologic tree. Establish only 76 Forowiczs names

Unfortunately, in this juxtaposition no data about Furowicz’s and other surnames alike sounding (met in different spelling) 

 

Na stronie omawiamy domniemane chorwackie i wołoskie korzenienie rodu. Dużą część zazamieszcznego materiału stanowią wspomnienia Jana Forowicza z różnych etapów życia i pracy

 

We discuss the alleged Croatian and or Vlachs  roots of the family. A large part of the published material are the memories of Jan Forowicz’s stages of life and work

 

 

Strona już funkcjonuje, ale podlega stałym zmianom. Mamy nadzieję, że życzliwe osoby zechcą nam przekazać nowe weryfikowalne informacje i dzięki temu wiedza o rodzinie będzie pełniejsza. To się bardzo przyda, zwłaszcza młodszym pokoleniom.

Kontakt listelowy;     janforowicz@tlen.pl

Page already works, but is subject of changes. We hope, that friendly persons will want to deliver us new verifycated informations. Knowledge about family will be more full. This will be very usefull, to especially for younger generations.

Contact    e-mail: janforowicz@tlen.pl

Opracowanie Tadeusza s.Jana

i   Jana  s.Bohdana „Czarnego” Forowiczów.

Z podziękowaniem za współpracę takich osób jak:

Larysa Forowicz, Ariana Forowicz-Słoniewska, Lidia Filip, Maria Cembałowa, Aleksandra Bartosiewicz,

Barbara Szurgot i Mirosław Forowicz

By Tadeusz  son of Jan

and  Jan  son of Bohdan „the Black" Forowicz.

With thanks for cooperation:

Larysa Forowicz, Ariana Forowicz-Słoniewska, Lidia Filip, Maria Cembałowa, Aleksandra Bartosiewicz, Barbara Szurgot and Mirosław Forowicz.

Forowiczowie - genealogia

Osoba redaktora rzutuje na treść strony. W wymiarze techniczno-redakcyjnym przygotowywał ją Jan Forowicz syn Bohdana "Czarnego" i Janiny d.d. Szurgot. Dlatego oprócz informacji o Forowiczach (przodkach po mieczu) jest też sporo wiadomości o zacnej rodzinie Szurgotów (przodkach po kądzieli).

Personality of editor projects on this page content. Works out her Jan Forowicz son Bohdan "the Black" and Janina de domo Szurgot. Therefore except information about Forowicz's (on agnate side) is also quite a lot messages about respectable family Szurgot (on the distaff side).

kontakt z Janem W.Forowiczem, synem Bohdana „Czarnego”;

Poczta tradycyjna:

00 950 Warszawa 1,    skr.poczt. 473

e-mail:

janforowicz@tlen.pl

lub

jan.forowicz@gmail.com

Ostatnia aktualizacja tej witryny:  20  kwietnia  2018